بزرگترین سایت مربوط به علوم حیوانی (وترنری)

خصوصيات تشخيصي كبك چوكارهمانطوريكه در عكس فوق مشاهده مي گردد خطهاي سياه مشخصي از پيشاني اين كبك شروع شده و از چشمها گذشته و به طرف گردن پايين آمده است. سينه, پشت و پهلوها خاكستري بوده و داراي نوك سياه جانبي است. منقار و پاها در كبك هاي بالغ قرمز مايل به نارنجي است. پرندگان جوان داراي پرهاي ثانويه خالدار پروازي, همراه با دو بال پروازي اصلي بيروني مي باشند كه از لحاظ شكل و شرايط رنگ با پر ساير نژادهاي كبك متفاوت است اين بالهاي بيروني پروازي, تا دومين سال نمي ريزند. نرها داراي وزن زنده 650 گرمي هستند و ماده ها حدود 10% سبكتر از نرها مي باشند. نرها و برخي از ماده ها دارا رفتارهاي خاص جفت گيري هستند و تعيين جنسيت در آنها از طريق كلواك (مقعد) امكان پذير است.

جفتگيري
كبك هاي بالغ قادر هستند كه دماهاي بالا را تحمل كند و در مراتع پرورشي حصاركشي شده بزرگ, لانه گزيني كنند و با استفاده از پوشش زمين و موانع طبيعي خود را از نور مستقيم خورشيد محافظت نمايند. چوكارها در جمعيتهاي بزرگ و بصورت صنعتي پرورش داده مي شوند در هنگامي كه مراتع كافي در اختيار باشد مراتع مخصوص نگهداري كبك به ازاي هر پرنده 5/2 متر مربع مي باشد كه بايد بطور متناوب از آنها استفاده كرد تا پوشش علفزار براي تغذيه و پنهان شدن كبك مناسب باشد. قفسهاي كبك بايد بزرگتر از حالت استاندارد باشد و براي هر كبك 3/0 متر مربع مساحت در نظر گرفته شود با وجود اينكه چوكارها عمدتا با جفت خود زندگي مي كنند ولي ممكن است كه نسبت تلاقي در گروه هاي بزرگ 3:1 باشد. گله هاي داشتي بايد در اواخر زمستان انتخاب شوند تا قبل از شروع تخمگذاري از بارور بودن تخمها اطمينان حاصل گردد. توليد تخم در هر كبك چوكار 30 عدد تخم مي باشد. چوكارهاي نر بيشترين حالت باروري را در فصل نسبتا كوتاهي نشان مي دهند (كمتر از 3 ماه) و تا سن 30 هفتگي نمي توان آنها را با نور مصنوعي به بلوغ رساند. نوردهي نرها بايد 2 هفته قبل از جفتگيري صورت پذيرد در اين حالت انتظار مي رود كه تخمهاي بارور 3-2 هفته پس از جفتگيري گذاشته شوند.

كنترل جوندگان
چوكارها در روي زمين ساكن هستند و در آن لانه مي سازند و جهت در امان ماندن از حمله جوندگان لانه هاي خود را 30 سانتيمتر در زمين حفر مي كنند و با اين روش جوندگان را كنترل مي كنند. با حصاركشي لانه ساير شكارگرها را نيز از لانه خود دور نگه مي دارند.

نوردهي
در شرايط طبيعي چوكارها از اوايل بهار تا اواسط تابستان تخمگذاري مي كنند و نوردهي مصنوعي كبكهاي ماده ممكن است كه اين دوره را طولاني تر كند كه شدت نور حداكثر Lux10 مي باشد افزايش تدريجي برنامه نوردهي به 16 ساعت و كاهش آن به 8 ساعت در روز ايده آل است.


توليد مثل:

فواصل توليد مثل: کبک ها بسته به شرايط محيطي, يک مرتبه در سال توليد مثل مي کنند.

فصل توليد مثل: از فروردين آغاز شده و بسته به منطقه جغرافيايي ممکن است تا اواخر تير و اوايل مرداد نيز در مناطق سردسير ادامه يابد.

تعداد تخم ها: از 7 تا 21 عدد

مدت زمان خوابيدن بر روي تخم ها: 24 روز به طور متوسط

کبک ها تک همسر هستند. نرها با نشان دادن تمايل خود به ماده با کج کردن سر و باز کردن بالها و نمايش آنها در اواخر اسفند اقدام به جفت گيري مي کنند. هنگام خشکسالي و کمبود غذا, عمل توليد مثل ممکن است محدود به چند پرنده شود. نرها از ماده ها در مقابل نرهاي ديگر محافظت مي کنند.
آشيانه کبک از ساقه هاي ساده که گاهي با پر و خاشاک پوشانده مي شود, در ميان صخره ها و يا مناطق پر از بوته و خاشاک, تشکيل مي گردد. يافتن آشيانه کبک ها مشکل است و به خوبي تحت مطالعه قرار نگرفته اند. تعداد تخم ها بسته به شرايط محيطي از 7 تا 21 عدد متغير است. دوره خوابيدن روي تخم ها معمولا 24 روز است و اين عمل معمولا وظيفه ماده است. از اواسط ارديبهشت تا اواسط مرداد, جوجه ها از تخم بيرون مي آيند که بستگي به موفقيت تخم اول دارد. جوجه ها در هنگام بيرون آمدن از تخم, باهوش و توانا هستند و مي توانند پس از چند هفته, پرواز کنند. پس از گذشت 12 هفته, جوجه ها بالغ مي شوند. نرها معمولا تا زمان پرورش جوجه ها با خانواده مي مانند, اگرچه بعضي از آنها پس از تخمگذاري ماده, خانواده را ترک و به نرهاي ديگر ملحق مي شوند. هنوز زمان زيادي تا شناختن کامل عادات توليد مثل کبک ها مانده است.مادر و شايد هم پدر, از جوجه ها مراقبت مي کنند تا آنها مستقل گردند.

جوجه كشي
براي جوجه كشي, تخمهاي كبكها بايد حداقل 2 بار در روز جمع آوري گردند ولي در آب و هواي گرم تعداد دفعات بيشتري مورد نياز است تا از رشد جنين جلوگري گردد تخم ها بايد با برس نرم تميز شوند و حداكثر 2 هفته مي توان تخمهاي جوجه كشي را قبل از اقدام به جوجه كشي نگهداري كرد كه بايد در 15 درجه سانتيگراد با 75% رطوبت نسبي نگهداري كرد و در هر روز دو بار آنها را چرخاند. اگر دستگاه جوجه كشي مخصوص تخم مرغ باشد بايد شرايطي مهيا كرد تا بتوان تخمهاي كبك را در آنها جاي داد. شرايط مناسب براي جوجه كشي در كبك 6/37 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 59% مي باشد. تخمهايي كه براي جوجه كشي در داخل دستگاه جوجه كشي قرار داده مي شود در طول 24 روز دوره جوجه كشي بايد به طور صحيح چرخانده شوند تخمهايي كه قبل از دوران جوجه كشي نگهداري شده اند ممكن است دو روز بيشتر از بقيه در دستگاه جوجه كشي باقي بمانند و احتمالا قابليت جوجه كشي آنها در مقايسه با تخمهاي تازه به مقدار كمي پايينتر خواهد بود. تخمهاي داخل دستگاه 3 بار در روز بايد چرخانده شوند حتي تعداد دفعات بيشتر نتايج بهتري حاصل خواهد كرد. ولي چرخاندن تخمها از روز 21 جوجه كشي كه به دستگاه هچر منتقل مي گردند متوقف مي شود. در داخل هچر دماي 5/36 درجه و رطوبت نسبي 69% ايده آل است. ضدعفوني كردن سترها و هچرها با گاز فرمالدئيد در بين دوره هاي جوجه كشي يك عمل معمول بر عليه آلودگي باكتريايي است بهداشت اتاق جوجه كشي بسيار مهم است يك ماده ضدعفوني كننده ارزان و بي خطر براي ضدعفوني كردن ظروف, سطحها و تجهيزات لازم است كه معمولا از محلول نشاسته (قلياي) 5/0 كيلوگرم در 18 ليتر آب استفاده مي شود ابتدا سقف و ديوارها خيسانده شده و سپس بطور كامل شسته ميشوند. تخمها در روز 21 در هنگام انتقال به دستگاه هچر نورآزمايي مي گردند تا تخمهاي بارور و غير بارور جدا شوند كه اين روش در روز 4 جوجه كش هم امكان پذير است.

پرورش
براي جلوگيري از آسيب ديدن پاي پرنده, چوكارها در بسترهاي عميق و يا در كف سالن پرورش داده مي شوند يا اينكه قفسهايي كه كف آنها با كاغذ و مقواي نازك پوشيده شده است براي چند روز اول پس از تخم درآمدن جوجه ها تهيه مي گردد. به علت اينكه جوجه كبكها بسيار كوچك هستند به منظور جلوگيري از فرار جوجه ها بايد اشياي جامدي مثل فيبر در ناحيه پرورش آنها قرار داده شود. فراهم آوردن آبخوري كم عمق كه بيش از 1 سانتيمتر عمق نداشته باشد از خيس شدن و خفه شدن جوجه ها جلوگيري مي كند حتي سيم كشي بر روي آبخوري توصيه مي گردد. پرورش جوجه ها از دماي 33 درجه سانتيگراد شروع مي گردد كه ترجيحا با دماسنج حساس اندازه گيري مي شود و به ازاي هر سه روز دما 1 درجه سانتيگراد كاهش مي يابد تا اينكه به 21 درجه برسد اين دما تا زمان پرورش كامل جوجه ها (معمولا تا 5-4 هفتگي) ثابت نگه داشته مي شود. براي 10 هفته اول پرورش 3 عدد آبخوري 5/4 ليتري و 1 متر مربع فضاي تغذيه براي 100 عدد جوجه كبك در نظر گرفته مي شود.

همخواري
به علت اينكه چوكارها پرندگان شكاري هستند تمايل بسياري به همخواري دارند نوك چيني در 3 روز اوليه سن ميتواند از بروز همخواري جلوگيري كند فراهم آوردن بستر كافي و جيره غذايي مناسب و كافي باعث آسايش جوجه ها شده و ريختن كاه و علوفه سبز در محل مي تواند به پيشگيري از همخواري كمك كند. بايد مراقب بود كه رطوبت بيش از اندازه بالا نرود و شدت نور مناسب باشد تا ميزان همخواري كم شود.

تغذيه
جيره هاي رشد بوقلمون كه با پوسته صدف مكمل سازي شده باشد براي پرورش چوكارها مناسب است كه بايد 1 ماه قبل از جفتگيري تهيه شود. گله هاي مادر در هر هفته 300 گرم خوراك مصرف مي كنند ولي جوجه كبك ها در طول دوره پرورش, جيره هاي استارتر (آغازين) بوقلمون را تغذيه كنند و سپس تا هنگام فروش جيره رشد دريافت مي كنند.

جيره پيشنهادي

  از 5-0 هفتگي (%)  از 5 هفتگي به بعد (%)  گله مادر
گندم  50 60 68
جو  6 10  -
پودر سويا  23 10 5/7
پودر گوشت 15 10 10
پودر شير  4 3 4
پودر يونجه  - 2/0 5
نمك 0/2 0/3  0/5
آهك - 2 5
شن و ماسه نامحلول 0/5 0/4 0/5
متيونين 0/2 0/2 0/2
لايزين 0/1 0/1 0/1

ويتامين پيش مخلوط

0/1 0/2 0/1

در جيره پيشنهادي بالا چوكار ممكن است در 18 هفتگي به 600 گرم برسد كه ضريب تبديل غذايي آن 6:1 است.

 

 مشکلات عمده پرورش دهندگان کبک:

-مشکلات ناشی از دستگاه جوجه کشی

-عفونت زرده و مشکلات بستر

-بیماری های ناشی از تک سلولس ها مانند ایمریا

-مشکلات ناشی از نقص در مدیریت دما

-و در موارد نادری نیز همخونی

عمده موارد به مشکلات ناشی از دما باز میگردد که میتواند افزایش بیش از حد دما  و به دنبال ان گرما زدگی باشد یا کاهش دما و سرد شدن جوجه ها باشد

منبع حرارتی به کار رفته در این سالن ها انواع بخاری قطره ای ، انواع هیتر مرغداری مشهور به هیتر های گلخانه ای ، و لوازم کمک حرارتی مانند انواع لامپ های مادون قرمز ، انواع هاور الکتریکی و … میباشد

با این حال مشکل اغلب مربوط به عدم یکنواختی دمای تولید شده در سالن میباشد

جوجه ها با علائم کسالت ، بی حالی ، افتادن بال ها  ، کاهش اشتها و کاهش مصرف دان ، تجمع دور منبع حرارتی و نهایتا مرگ در گوشه ها ، طی هفته اول آغاز و به سرعت اوج میگیرد…

 

جلوگیری از ورود بیماریها به داخل مزارع کبک:

¨   به هیچ عنوان حیوانات اهلی را در مزارع پرورش کبک نگهداری نکنید . بر اساس تحقیقات صورت گرفته ، سگها و گربه ها توانایی حمل باکتریهایی مانند سالمونلا و پاسترولا را دارند . این باکتریها برای طیور بیماریزا می باشند .

¨   شما بایستی از یک بستر مناسب و به دور از هرگونه آلودگی استفاده کنید . استفاده از بستر دوره قبل ، برای دوره جدید به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود ، مگر در شرایط خاص .

¨   در مواردی که شما در یک دوره شیوع یک بیماری خاص را تجربه کرده اید ، از نوعی ضدعفونی کننده اختصاصی برای ضدعفونی ثانویه سالنها استفاده کنید . برای تهیه مواد ضدعفونی کننده اختصاصی با دامپزشکان و یا مسئولین خرید ، مشاوره کنید .

¨     همیشه سعی کنید که تمامی تجهیزات ( مانند آبخوریها ، دانخوریها ) را در بهترین شرایط بهداشتی نگه دارید .

¨   وضعیت گله را به شدت تحت نظر داشته باشید . در صورتیکه نشانه ایی غیرعادی در گله مشاهده کردید ، آن را سریع به دامپزشک مزرعه خود اطلاع دهید . در واقع ، زمانی که شما نشانه ایی را در گله مشاهده می کنید ، بیماری به حالتی رسیده  که از نظر دامپزشک ، تثبیت شده است . بنابراین در اینگونه موارد بدون فوت وقت به دامپزشک مراجعه کنید .

¨   تلفات سالنها را به سرعت از سالنها خارج کرده و آنها را با روشهای مناسب منهدم کنید . توجه داشته باشید که وجود اینگونه تلفات در سالنها سبب آلودگی سالن و در نتیجه ، بیمار شدن سایر پرندگان می شود .

¨     به خاطر داشته باشید که یک رفتار موثر سبب می شود که در آینده یک بیماری خاص به راحتی وارد مزرعه شما نشود .

¨   بستر را در آخر هر دوره ( بخصوص اگر مزرعه دچار بیماری خاصی بوده است ) جمع کرده و دپو کنید . این کار سبب میشود که بیماری در داخل مزرعه پخش نشود و همچنین سایر مزارع نیز آلوده نشوند .

¨   آفات و حشرات را در مزرعه بایستی با مدیریت مناسب نابود کنید . استفاده های مکرر از تله و درزگیری مناسب سالنها از روشهای پیشنهادی است .

¨   در بازدیدهای روزانه ، ابتدا پرندگان جوانتر و یا سالم تر را ویزیت کنید .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 14:19  توسط عبدالاحد هدايتي | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سلام خدمت دوستان
این سایت فقط و فقط به خاطر بهتر شدن شرایط در علوم وترنری و دسترسی هر چه بهتر هم مسلکان عزیز به مطالب روز می باشد.

پیوندهای روزانه
بانک تقدیر نامه
انجمن سایت زنبور عسل
سایت دامپزشکان برتر
کاملترین بانک مقالات فارسی دامپزشکی
مجموعه مقالات دامپزشکی و دامپروری
دانشجوي دام پزشكي
روابط زناشوئي سالم
medicine books
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۱/۱۰/۰۱ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۳۰
۹۱/۰۵/۰۱ - ۹۱/۰۵/۳۱
۹۱/۰۲/۰۱ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۱/۰۱ - ۹۱/۰۱/۳۱
۹۰/۱۰/۰۱ - ۹۰/۱۰/۳۰
۹۰/۰۶/۰۱ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۲/۰۱ - ۹۰/۰۲/۳۱
۸۹/۱۰/۰۱ - ۸۹/۱۰/۳۰
۸۹/۰۸/۰۱ - ۸۹/۰۸/۳۰
۸۹/۰۷/۰۱ - ۸۹/۰۷/۳۰
۸۹/۰۶/۰۱ - ۸۹/۰۶/۳۱
آرشیو موضوعی
جراحي (suture)
امراض حیوانات خورد
امراض حیوانات بزرگ
بیماری های طیور
بیماری های باکتریایی
امراض اسپ
بيماري هاي ويروسي(Viral Disease)
امراض (بيماري هاي) سگ
امراض (بيماري هاي) سگ
پرورش پرندگان زينتي
پارازیتولوژی(Parasitology)
پتولوژی(Pathology)
تغذیه حیوانات (Naturation)
پرورش حيوانات
متفرقه
زنبور عسل
حفظ الصحه مواد غذايي
کتاب و مجله (books & journals)
امراض داخله حیوانی
واكسن هاي حيواني
نویسندگان
عبدالاحد هدايتي
محمود باختری
پیوندها
We are veterinary medicine
Informatoin about pet, disease, careers and vet school
Merck Veterinary Manual
معلومات وترنري و طبي درباره سگ و پشك
اطلس رنگی بیماری های طیور
وبلاگ دام پزشک
Dog Diseases
Veterinary Techniques Videos
List of schools of veterinary medicine
Veterinary Educational Videos Collection s
Guide to Dog Symptoms
Common Dog Diseases
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM